SDI 75m

2.300 kr

SDI kabel på vinda 75m, BNI anslutningar.